Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule. 

Artikel 2.
leder op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 18% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 25. 

Artikel 3.
Geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling is verricht. Indien een overeenkomst teniet wordt gedaan, ongeacht of zij ertoe strekt de eigendom van de goederen te doen overgaan, uit welken hoofde dan ook, hebben wij het recht de afgeleverde goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onder behoud van ons recht op vergoeding van alle schade die als gevolg hiervan voor ons mocht ontstaan. Voor zover de teniet gegane overeenkomst een overeenkomst is die de eigendom doet overgaan op de afnemer, bestaat het laatst omschreven recht slechts voor ons indien de koopsom geheel of gedeeltelijk niet is voldaan. 

Artikel 4.
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, en voorts op de uitvoering in normale werktijden. Mondelinge toezeggingen van onze medewerkers blijven buiten werking totdat schriftelijke bevestiging door onze vennootschap plaatsvindt. 

Artikel 5.
Indien er zich prijsstijgingen voordoen, zijn wij gerechtigd deze prijsstijgingen aan onze afnemer door te berekenen, één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. 

Artikel 6.
Alle informatie door ons verstrekt betreffende leveringstijden is geheel vrijblijvend. Overschrijding van de leveringstijd door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer recht geven schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit de overeenkomst die hij met ons heeft aangegaan. Wij hebben het recht de goederen die klaar zijn voor transport, doch buiten onze schuld niet naar de plaats van bestemming kunnen vervoerd worden, voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en betaling te verlangen als had de aflevering plaatsgevonden. Zelfs bij francoverzendingen wordt het risico op de afnemer overgedragen vanaf de verzending. De afnemer dient zich tegen elk risico te verzekeren. Voor zover de afnemer zich naar ons oordeel niet behoorlijk tegen het transportrisico heeft verzekerd, zijn wij gerechtigd een verzekering af te sluiten waarbij de kosten hiervan, evenals de betaling van de verschuldigde premie(s) voor rekening van de afnemer zijn. 

Artikel 7.
Wij zijn niet aansprakelijk voor onrechtstreekse verliezen of schade of incidenten (ongeacht of die te wijten zijn aan haar nalatigheid of andere tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen) die het gevolg zijn van verlies, beschadiging of vertraging van een zending, noch voor administratiekosten daaromtrent. De afnemer vrijwaart ons tegen alle aanspraken tot schadevergoeding door hem of enige derde ingesteld ter zake van de door ons verstrekte goederen en zal alle kosten voortvloeiend uit deze vrijwaring voor zijn rekening nemen. 

Artikel 8.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de onvolledigheid of beschadiging van de inhoud van terughaalpakketten waarvan A&M de opdrachtgever is. De afzender is tevens verantwoordelijk voor een aangepaste, en rekening houdend met de aard van het goed, voldoende binnen- en buitenverpakking, die de schokken tijdens het transport kan weerstaan, waarbij de verpakking ervoor dient in te staan dat aan de ene kant de goederen zelf beschermd zijn tegen verlies en schade en aan de andere kant de personen die het transport uitvoeren en andere te transporteren goederen niet beschadigd worden. De verpakking moet meer bepaald ervoor zorgen dat geen toegang tot de inhoud van het goed mogelijk is zonder een duidelijk spoor na te laten aan de buitenkant van het goed. Het pakket moet kunnen weerstaan aan de behandeling door automatische sorteermachines, een val van 0,8 meter en een drukweerstand van 100 kilogram, zonder onderscheid zowel op de platte kanten als op de hoeken. 

Artikel 9.
Klachten betreffende de kwaliteit of conformiteit van de geleverde goederen worden enkel onderzocht indien deze bij aangetekend schrijven betekend worden binnen de acht dagen na de levering van de goederen. Terugzending van de goederen kan slechts gebeuren met de toestemming van de verkoper. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan te worden binnen de acht dagen van de aflevering.

Artikel 10.
Onze waarborg reikt niet verder dan de wettelijke waarborg of de commerciële waarborg van de fabrikant tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door ons werd overeengekomen. Op al onze montages geldt een waarborg van 1 jaar 

Artikel 11.
Afgifte van defecte Toestellen & Garantiebepalingen. Onze waarborg reikt niet verder dan de wettelijke waarborg of de commerciële waarborg van de fabrikant tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door ons werd overeengekomen. Bij het binnenbrengen van een herstelling dient de klant een exacte foutomschrijving op te geven. Toestellen binnen de garantietermijn dienen binnengebracht te worden samen met het aankoopbewijs. Zonder een aankoopbewijs zal het toestel aanzien worden als zijnde buiten garantie. Voor toestellen niet aangekocht bij A&M, wordt een verwerkingskost van 15 euro aangerekend, ook al valt het toestel binnen de wettelijke garantietermijn. Deze verwerkingskost dient betaald te worden op het ogenblik van afgifte van het defecte toestel. Voor toestellen buiten de garantie of voor schade die niet onder de garantiebepalingen valt, wordt een bestek opgemaakt als de kosten hoger zijn dan 125 euro. Op de uitgevoerde herstelling geldt een waarborg van drie maanden, voor zover het een zelfde defect betreft en verkeerdelijk gebruik niet de oorzaak is. 

Artikel 12.
Kostprijs van Herstellingen en bestekken. Er zal steeds een bestek worden opgemaakt. Bestekken kunnen steeds beantwoord worden met de keuze mogelijkheden zoals het servicecenter het voorstelt. Indien het toestel onhersteld retour komt zijn de kosten voor transport en onderzoek steeds ten laste van de klant (60,50€). Bestekken zijn steeds te beantwoorden binnen de 30 dagen. Indien het bestek niet beantwoord wordt binnen deze termijn zal het servicecenter het toestel mogen vernietigen zonder verdere gevolgen. Onze bestekken worden steeds opgesteld onder voorbehoud van de kosten voor de vervanging van wisselstukken, waarvan het defect slechts tijdens de herstelling wordt vastgesteld. In dat geval wordt een tweede bestek ter goedkeuring voorgelegd aan de klant. 

Artikel 13.
Data & klantgegevens. Bij de herstelling van elektronische apparaten worden de gegevens die daarin werden opgeslagen permanent gewist. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van A&M in dit verband. In het geval dat het defecte toestel is voorzien van een geheugenkaart en/of simkaart dient deze door de klant te worden verwijderd en bewaard op het ogenblik van afgifte. A&M heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens, opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten. 

Artikel 14.
Hersteltermijn. De termijn nodig voor de herstelling, te goeder trouw vastgesteld, is louter indicatief en vormt geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor de leveringstermijnen van de wisselstukken. Eventuele kosten wegens niet-beschikbaarheid van toestellen in herstelling worden nooit vergoed.

Artikel 15.
Beschikbaarheid van wisselstukken. Wanneer bepaalde wisselstukken, noodzakelijk voor de herstelling van het apparaat, niet meer verkrijgbaar zijn, kan de gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid van het toestel niet verhaald worden op A&M 

Artikel 16.
Ophaling en betaling. De betaling van de herstellingskosten gebeurt contant bij de ophaling in de winkel of de levering aan huis van het herstelde toestel of aan de technieker bij een tussenkomst aan huis. Herstellingen dienen binnen de 3 maanden opgehaald te worden, anders worden deze eigendom van A&M 

Artikel 17.
Toepasselijk Recht. Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch Recht. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd.  

Artikel 18.
Alle vermelde bedragen, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn incl. 21% btw. 

Artikel 19.
Alle opgevraagde (persoons)gegevens zijn nodig om aan uw vraag te kunnen voldoen. De persoonsgegevens vermeld op dit document worden, behoudens bezwaar van uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank. U heeft het recht deze gegevens in te zien en eventuele verbetering ervan aan te vragen. Vragen? privacy@anm.be.