Veel gestelde vragen over uw herstelling

Foutomschrijvingen dienen zo duidelijk mogelijk doorgegeven te worden. Met andere woorden een omschrijving "defect" of "stuk" is niet duidelijk. Gelieve duidelijk te omschrijven waar het defect zich voordoet.
Indien de fout zich enkel in bepaalde omstandigheden voordoet, gelieve deze ook te vermelden (BVB: enkel tijdens opladen, enkel tijdens bellen, continu,...)
De Europese wetgeving op garantiebepaling is geldend voor particulieren, niet voor beroepsmatig gebruik. Met andere woorden, toestellen aangekocht via factuur op naam van de firma geldt de garantie van 12 maanden.
Een aantal fabrikanten zullen toch de 24 maanden aanvaarden, hier kunnen we echter geen zekerheid op geven.
  • Indien er een toegangscode op het toestel aanwezig is, gelieve deze ook mee te delen of uit te schakelen.
  • Indien de herstelling een Apple Iphone of Ipad betreft, gelieve de FIND MY IPHONE / IPAD functie uit te schakelen.

Het servicecenter zal ons steeds een prijsbestek laten opmaken, dit zullen we U bezorgen.

U kan de prijsbestekken steeds beantwoorden met de keuze uit 1 van onderstaande:

  • Herstel het toestel aan de opgegeven prijs
  • Laat het toestel onhersteld retour komen, met de kosten voor onderzoek en transport
  • Laat het toestel kosteloos milieuvriendelijk vernietigen.
U kan steeds de status van uw herstelling opvragen door een e-mail te sturen naar repair@anm.be

De doorlooptijd van de herstellingen bedraagt gemiddeld 10 à 15 werkdagen. Dit is afhankelijk van de drukte bij het servicecenter van het te herstellen toestel, de voorraad van onderdelen, of eventueel externe factoren die de herstelling vertragen.
A&M kan niet aansprakelijk gesteld worden voor herstellingen die langer zouden aanslepen.

Frequently Asked Quenstions about your repair

You need to define fault descriptions as clear as possible.
In other words, a definition such as “defect” or “broken” is not clarifying.
Please define exactly where the defect takes place.
In case the fault only occurs in certain circumstances, please describe them (ex. only during charging, only during calling, continuous, …)
The European legislation on warranty determination is only valid for privately-owned use, not for professional use. In other words, devices that are purchased at the invoice on the name of the company, receive a warranty of 12 months.
Some manufacturing’s will accept the warranty of 24 month, however we cannot assure this.
  • In case you have an access code on your device, please announce us the code or switch it off.
  • In case the replace concerns an Apple iPhone or iPad, please switch off the function FIND MY IPHONE/IPAD..

The service center will always provide a price offer, that we will deliver to you.

You can always reply the price offer with one of the following choices:

  • Restore the device at the mentioned price.
  • Return the device without repair, with the charges for transport and analysis
  • Destruct the device environmentally friendly and free of charge.
You can always request the status of your ongoing repair by sending an e-mail at repair@anm.be

You have to consider a runtime of 10 till 15 working days for a repair. This term depends on the flow of the service center were your device will be repaired, the supply of spare parts or eventual factors that slows down the repair.
A&M cannot be responsible incase the repair drags longer than the normal runtime.